Kwaliteit

Hoewel wij van mening zijn dat het afronden van een opleiding, je aansluiten bij een beroepsvereniging en eventueel zorgverzekeraars, je nog niet tot een goede hulpverlener maken, denken we wel dat het zinvol is om aan te tonen dat je professionele hulpverlener bent. We willen je dan ook laten weten dat onze praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen van een professionele praktijk voor psychosociale hulpverlening.


Opleiding Zijnsoriëntatie opgenomen in het register van de SNRO

Wij zijn sinds 2011 student aan het Centrum Zijnsoriëntatie. De Opleiding Zijnsoriëntatie is een 4 jarige beroepsopleiding op HBO niveau. De opleiding is opgenomen in het register van de Stichting Nederlands Register Opleidingen (SNRO).

Om geaccrediteerd te kunnen worden moet een opleiding aan een groot aantal eisen voldoen. De SNRO schrijft op hun website hierover onder meer het volgende:

“De kwaliteitsborging door de accreditatie-instelling vindt plaats binnen een werkveld waar opleidingen, en bij- en nascholingen met betrekking tot integrale en complementaire gezondheidszorg worden aangeboden op hbo en post-hbo-niveau. Dat betekent dat opgeleid wordt voor een beroep of vastgestelde onderdelen van een beroep of beroepsvorming binnen de complementaire gezondheidszorg.

Het beroep staat dus centraal, wat voor ons inhoudt dat er geleerd wordt vanuit de beroepspraktijk en in de beroepspraktijk door middel van stages, praktijkopdrachten of anderszins. Tevens houdt het in dat leren voor een beroep vraagt om een beroepsprofiel met zijn eigen generieke en / of specifieke beroepscompetenties en bijbehorende beroepsgerichte taken en processen.

De accreditatie-instelling SNRO gaat bij al haar werkzaamheden met betrekking tot kwaliteitswaarborging uit van het principe dat de opleidingen ‘evidence’ aanleveren. Ofwel accrediteren ‘op basis van bewijsmateriaal’. Dit betekent dat we bij accreditatie en visitatie vragen stellen aan opleidingsinstituten, die inzicht geven in de daadwerkelijke aantoonbare resultaten, de zichtbare materialen, de werkbare procedures en het beleid. Wij vragen instituten bij de accreditatie ook inzicht te geven in hun ontwikkelpunten en hun voornemens om “kwaliteit als voortdurend cyclisch proces” helder te krijgen.

Concreetheid in wat gedaan wordt, op welke manier en met welk resultaat staat centraal.
Omdat de SNRO gebruik maakt van de normen en standaarden uit het regulier HBO onderwijs (de NVAO standaarden) mogen de koepels, beroepsverenigingen, verzekeraars en studenten (en dus ook de maatschappij) erop vertrouwen dat het niveau van de opleidingen, die een SNRO-accreditatie hebben ontvangen, HBO-conform is.”

SNRO over de opleiding Centrum Zijnsoriëntatie

De accreditatiecommissie van de SNRO schrijft onder meer:

Hierbij ontvangt u de formele bekrachtiging van de verlenging van uw hbo conforme accreditatie van de opleiding; Coachopleiding Zijnsoriëntatie (179,51 EC)

Het bestuur van de SNRO is zeer verheugd u mede te kunnen delen dat zij het accreditatieadvies van de Accreditatie Commissie overneemt ten aanzien van de verlenging van uw accreditatie van uw opleiding Coachopleiding Zijnsoriëntatie. Dit houdt in dat het bestuur hiermee bekrachtigt dat uw opleiding, op grond van de door u aangeleverde materialen, door ons geaccrediteerd en geregistreerd blijft als hbo conform geaccrediteerde opleiding.

De commissie is enthousiast over de opbouw, de (internationale) bronnen en de manier waarop u omgaat met het dilemma van een opleiding in dit werkveld van “zijn” en het zelf “zijn” van de deelnemer. Uw visie en wat u qua filosofie en theorie wilt in de opleiding, ziet er nog steeds gedegen en zeer verantwoord uit. Een compliment is volgens de Accreditatie Commissie dan ook zeker op zijn plaats!


Opleiding persoonlijk

Zoals gezegd zijn we sinds 2011 student aan het Centrum Zijnsoriëntatie. Eén van de fundamenten van deze opleiding en het pad tot zijnsgeoriënteerd coach of therapeut is je eigen persoonlijk proces; het doorvoelen, doorleven van je eigen moeilijkheden en uitdagingen. En je authentieke zelf meer en meer in de wereld te brengen. De mate waarin je dat kunt is de mate waarin je andere kunt bijstaan in hun proces.

Overigens is het in onze ogen onbegrijpelijk dat het leren kennen en doorleven van je eigen psyche geen vereiste is in de reguliere of meer gangbare opleidingen tot bijvoorbeeld psycholoog of psychotherapeut. Bij het Centrum Zijnsoriëntatie staat je eigen proces in alle 4 opleidingsjaren centraal. Echter omdat het zo'n diepgaande en transformerende processen zijn en omdat het zoveel van je vraagt, kiezen studenten er vaak voor om er langer over te doen en niet die 4 opleidingsjaren snel achter elkaar af te maken.

Dat geldt voor ons eveneens zo. Ons primair doel is nooit geweest om de opleiding zo snel mogelijk af te ronden. Ons doel is altijd geweest om onszelf de ruimte te geven om af te stemmen op waar wij zijn op ons pad en wat er nodig is voor onze volgende stap. Dat maakt dat we al sinds 2011 bezig zijn bij het Centrum Zijnsoriëntatie. Jay heeft inmiddels 5 opleidingsjaren gevolgd en voor Tracy zijn dat er 3. En we beschouwen onszelf nog steeds als student bij het Centrum. We hebben daar ook supervisie en intervisie. Daarnaast zijn we inmiddels ook terug te vinden op de website van het Centrum want we verzorgen samen, namens Centrum Zijnsoriëntatie, ook de avondcursus zelfliefde.


Beroepsvereniging

Omdat de overheid wil dat in Nederland kwalitatief goede zorg verleend wordt, ook (en misschien wel vooral) in de complementaire sector, vindt er steeds meer regulering plaats vanuit de overheid. In Nederland is sinds 2017 de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht gegaan. Dit houdt in dat complementaire (en alternatieve) zorg voor het eerst erkend wordt door de Nederlandse overheid; een grote stap voorwaarts voor de complementaire sector. De WKKGZ eist een aantal dingen van de deze sector die eerder niet aan de orde waren. De wet verplicht bijvoorbeeld de therapeut aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klacht- en tuchtrecht en onpartijdige geschillencommissie, zodat cliënten de mogelijkheid hebben kostenvrij een klacht in te dienen.

Dit betekent dat de eisen om jezelf als zorgverlener te kunnen presenteren hoger zijn komen te liggen en dat komt de kwaliteit van van de zorg alleen maar ten goede. Omdat we aan de kwaliteitseisen voldoen voor een professionele praktijk, zijn we sinds 2019 aangesloten bij beroepsvereniging CAT. Een CAT-behandelaar belooft te handelen naar de beroepscode, o.a.;

  • Een CAT-behandelaar handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
  • Een CAT-behandelaar is zich bewust van een relatie tussen de complementaire/alternatieve behandelaar en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
  • Indien een CAT-behandelaar constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-behandelaar de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
  • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-behandelaar wordt als vertrouwelijk behandeld.
  • Een CAT-behandelaar respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.

Geschilleninstantie

Als professionele praktijk is het ook verplicht om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij GAT geschillen. Deze geschillencommissie functioneert als een onpartijdige partij waar je een beroep op kunt doen voor het onwaarschijnlijke geval dat je een klacht hebt over ons waar wij samen niet uit zouden komen. Wat je kunt doen als je een klacht hebt, lees je op de pagina klachtenregeling.